TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystricainfo@e-obce.sk+421 48 4145 300

Dopravná výchova

    Dopravná výchova v našich školách nie je samostatným učebným predmetom, ale je na 1. stupni príveskom k iným predmetom, z čoho zákonite vyplýva, že príslušným pedagógom chýba v prevažnej väčšine potrebná odbornosť na účinnú výučbu dopravnej výchovy. Toto zároveň s chýbajúcimi dopravnými ihriskami, ktoré by korektne simulovali situácie v cestnej premávke spôsobuje, že výučbe chýba kontinuita a občasné tematické podujatia, ktoré organizuje polícia to naozaj nevytrhnú.

    Máme za sebou rôzne prieskumy, analýzy situácie na Slovensku a množstvo stretnutí so zástupcami kompetentných ministerstiev, políciou, konzultantmi, dopravnými analytikmi a inými inštitúciami a ľuďmi, ktorí by mohli v tomto niečo urobiť ( BECEP, Národný cyklokoordinátor, Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva, atď). Všetci vymenovaní aj nevymenovaní priznali potrebu riešiť bezpečnosť detí v cestnej premávke a ich životy a zdravie ako prioritu tejto spoločnosti a tým to skončilo. V dobe kreovania Partnerskej dohody pre plánové obdobie EŠIF 2014  – 2020 sme mali od Ministerstva dopravy akýsi prísľub, že výstavba detských dopravných ihrísk bude oprávneným výdavkom na čerpanie Európskych fondov minimálne pre mestá a obce –  nakoniec nič také v definovaných operačných programoch nenašli.

    Podľa našich skúseností by situácii v nedostatočnej prevencii detskej dopravnej nehodovosti mohlo pomôcť:

  • vzdelávanie pedagogických zamestnancov v predmete dopravná výchova,
  • asi aj vytvorenie samostatného učebného predmetu dopravná výchova i keď by to pravdepodobne narazilo na  odpor učiteľov pre ich  vysokú zaneprázdnenosť,
  • v nastávajúcom plánovacom období EÚ zaradiť do programu budovanie detských dopravných ihrísk 2021 – 2027, podľa nášho prieskumu  okolo 30 miest a veľkých obcí by malo záujem o vybudovanie detského dopravného ihriska (rozpočtový náklad na 1 ihrisko bez servisnej budovy, funkciu ktorej by mohli zastávať priestory základnej školy je cca 150 – 180 tisíc €).