Projekt Všetci raz budeme slabí

Informácia o projekte

Hlavným cieľom projektu je formou vzdelávania, poradenstva a osvety pomáhať zraniteľným skupinám obyvateľov – seniorom a osobám so zdravotným postihnutím ako častým obetiam diskriminácie.

Poradenstvo

V rámci projektu informujeme o možnosti telefonického a mailového sociálneho
poradenstva
vrátane právneho poradenstva v rámci prevencie diskriminácie pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré bude v mesiaci jún 2022 poskytované v nasledovných dňoch a počas uvedených hodín:
01.06.2022 16:00 – 18:00
01.06.2022 17:00 – 19:00
06.06.2022 16:00 – 18:00
15.06.2022 17:00 – 19:00
22.06.2022 17:00 – 19:00
Vaše otázky nám posielajte na poradenstvo@terragrata.sk alebo
Vám poradíme telefonicky na tel. č. 0907 814 466 a 0903 557 760.

Priebeh projektu

Priebežne zverejňujeme chronologický zoznam uskutočnených vzdelávacích a poradenských podujatí realizovaných v rámci projektu

Pozrite si informačné video projektu

Kontakty na všetky obce a mestá

Portál www.e-obce.sk poskytuje kompletné kontakty a informácie o všetkých 2930 obciach a mestách Slovenskej republiky vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc. Tento portál je jedinečný v rámci všetkých slovenských webov hlavne pre svoju komplexnosť, čo dokumentuje aj jeho návštevnosť a všeobecná užitočnosť pre odbornú aj laickú verejnosť – domácu aj zahraničnú

Na zdraví a životoch detí nám záleží

Srdcovou aktivitou zamestnancov neziskovej organizácie je prevencia detskej dopravnej nehodovosti. TERRA GRATA svojimi obmedzenými možnosťami vytvorila a stále ponúka spracovanie projektovej dokumentácie pre detské dopravné ihriská, CD Na ceste pozor! a DVD Bezpečne na bicykli

Eurofondy, dotácie: poradíme, urobíme

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú administratívne náročné na spracovanie a orientáciu v príslušnej dokumentácii. Toto sa týka aj žiadostí o dotácie a granty z ostatných zdrojov. Finančné analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, podnikateľské zámery, žiadosti o úver. Urobíme profesionálne, v dohodnutom termíne a za prijateľnú cenu.Stiahnite si zadarmo základné rady, ak uvažujete nad projektom detského dopravného ihriskaPrevencia detskej dopravnej nehodovosti

Pomôcka pri vzdelávaní v oblasti dopravnej výchovy zábavnou formou, zlepší vedomosti o obozretnom správaní sa v cestnej premávke.

Interaktívna 3D hra v prostredí, imitujúcim realitu cestnej premávky v meste a okolí s hlasovou navigáciou.

Projektová štúdia a typový projekt detského dopravného ihriska, podľa ktorého spracovávame projektovú dokumentáciu je schválený Policajným prezídiom PZ SR

Dopravná výchova na školách nie je samostatným učebným predmetom. Zároveň s chýbajúcimi dopravnými ihriskami to spôsobuje, že výučbe chýba kontinuita.

PARTNERI

                   
KREAXĽudia a vodaMEENKrajská rozvojová agentúramicroHamEFO Consulting
achitektonická kancelária
Ľudia a voda
Ján Mesík - MEEN
neziskové záujmové združenie právnických osôb
vývoj a výroba špičkových elektronických zariadení pre rádioamatérov

Vektorový merač RF výkonu
jeden zo zakladateľov neziskovej organizácie